Europejski Plebiscyt Turystyczny (1 etap) | „Znane nieznane”

Regulamin Plebiscytu Turistico

Par. 1. Definicje
1. Kandydat. Miejscowość, obiekt lub obszar turystyczny, który został wyznaczony przez Organizatora do udziału w Plebiscycie.
2. Nagrody i talony turystyczne. Talony turystyczne są przygotowywane dla każdego Uczestnika Plebiscytu, który dokonał poprawnego pod względem formalnym głosowania w aktualnej edycji Plebiscytu. Nagrody przyznawane są wybranym Uczestnikom, którzy wezmą udział w konkursie.
3. Organizator Plebiscytu. Organizatorem Plebiscytu jest podmiot posiadający wszelkie prawa do prowadzenia niniejszego serwisu oraz rejestrowania głosów oddawanych w Plebiscycie. Wszystkie dane Organizatora Plebiscytu oraz adres korespondencyjny podane są w odpowiednim paragrafie w niniejszym Regulaminie.
4. Plebiscyt. Europejski Plebiscyt Turystyczny
5. Regulamin. Regulamin każdorazowo oznacza niniejszy spis zasad głosowania w Plebiscycie.
6. Rejestracja. Rejestracja jest to proces wypełniania i wysyłania za pomocą formularza on-line oraz zapisywania danych Uczestnika Plebiscytu.
7. Uczestnik Plebiscytu. Uczestnikiem Europejskiego Plebiscytu Turistico jest użytkownik danego adresu e-mail, który przeszedł poprawnie proces rejestracji. Uczestnikiem Plebiscytu może być tylko osoba, która spełnia warunki korzystania z serwisu, określone w niniejszym Regulaminie.
Par. 2. Warunki uczestnictwa w Europejskim Plebiscycie Turistico
1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Uczestnikiem Plebiscytu zostaje osoba fizyczna, spełniająca wymienione w pkt. 1. warunki, która wypełni formularz rejestracyjny.
3. Każdy Uczestnik Plebiscytu ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Plebiscycie. W tym celu powinien drogą mailową skontaktować się z Biurem Informacji Plebiscytu Turistico lub skorzystać z dostępnego formularza.
4. Zabronione jest korzystanie przez Uczestnika z serwisu, poprzez zarejestrowanie się z podaniem adresu e-mail, którego nie jest się użytkownikiem.
5. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo anulowania głosu oddanego przez Uczestnika Plebiscytu w przypadku, kiedy podejrzewa, że głosowanie mogło odbywać się niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
6. Jeden Użytkownik ma prawo oddać tylko jeden głos.
Par. 3. Konkurs finałowy Turistico
1. ORGANIZATOR KONKURSU.
1.1 Konkurs „Turistico” organizowany jest przez TLG Travel Group LLC z siedzibą przy ul. 108 West 13th, 19801 Wilmington, DE, United States zwanym w dalszej części regulaminu Organizatorem.
2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
2.1 Niniejszy Konkurs, ani żaden z jego elementów nie są grą losową w rozumieniu obowiązującego prawa.
2.2 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.3 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.turistico-europe.org oraz w siedzibie Organizatora.
2.4 Konkurs Turistico jest otwarty dla wszystkich osób, które po prawidłowym oddaniu głosu w Plebiscytu Turistico odebrały Talony turystyczne i wyjechały z nimi do wybranego hotelu.
2.5 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.6 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i rodziny pracowników lub osób współpracujących z Organizatorem.
2.7 W celu przystąpienia do Konkursu uczestnik musi oddać ważny głos w Plebiscycie Turistico oraz odebrać Talony turystyczne.
2.8 Zadanie konkursowe polega na wysłaniu na adres e-mail dostępny w zakładce „KONKURS” rekomendacji hotelu, w którym spędziło się wypoczynek z Talonem Turystycznym.
2.9 Przesłana rekomendacja powinna zawierać nazwę hotelu, region oraz kraj położenia hotelu, a także część pisemną, która rekomenduje pobyt w nim.
2.10 Ponadto uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do rekomendacji takie dane jak imię, nazwisko, adres kontaktowy oraz numer talonu, z którym spędził pobyt w rekomendowanym hotelu. Numer ten jest 13 cyfrowym kodem EAN umieszczonym bezpośrednio pod kodem kreskowym znajdującym się na talonie podróżnym.
2.11 Przesłanie rekomendacji, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych danych, będzie skutkować odrzuceniem danej rekomendacji z konkursu.
2.12 Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
2.13 Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
3.1 Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
3.2 Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora konkursu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
3.3 Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail Uczestnika, zaś w celu przekazania nagród przez Organizatora, dodatkowo telefonu kontaktowego, danych pozwalających na identyfikację tożsamości Uczestnika oraz nr konta bankowego w przypadku otrzymania nagrody pieniężnej.
3.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego konkursu, przesłane rekomendacje będą traktowane jako anonimowe, co uniemożliwi Organizatorowi ich wzięcie pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.
3.5 Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle, jak również brak zgody na ich przetwarzanie powoduje wykluczenie z udziału w konkursie.
4. CZAS TRWANIA KONKURSU.
4.1 Konkurs trwa do 31.12.2016.
4.2 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.01.2017.
5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.
5.1 Spośród Uczestników konkursu zostanie wyłonionych 22 Zwycięzców konkursu, którymi będą Uczestnicy, którzy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową.
5.2 Zwycięzców ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja będzie się składać z min. 3 osób. Komisja wybierze najciekawsze rekomendacje oceniając je pod kątem językowym, merytorycznej jakości użytych argumentów oraz oceniając wiarygodność danej rekomendacji.
5.3 Komisja Konkursowa sporządzi protokół z przebiegu wyłaniania zwycięzców, który będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
5.4 Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do dnia 15.01.2017 przez zamieszczenie na stronie internetowej konkursu: www.turistico-europe.org
6. NAGRODY.
6.1 Zwycięzcy, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej części Regulaminu, otrzymają Nagrody:
  • Pierwsza nagrodą jest kamera GoPro.
  • Uczestnik, który uplasuje się na miejscu 2 otrzyma aparat fotograficzny Nikon
  • Uczestnicy, którzy uplasują się na miejscach 3 do 22 otrzymają Talon podróżny (czeki Eurorest) na 7 dni zakwaterowania w hotelu każdy.
6.2 Uczestnik jest zobowiązany do podania wszystkich danych niezbędnych do wydania nagrody, w tym co najmniej wskazanych Regulaminem.
6.3 Zwycięzca w konkursie zobowiązany jest samodzielnie rozliczyć się z odniesionej korzyści na zasadach określonych przez prawo w jego miejscu zamieszkania.
6.4 Nagrody konkursowe będą dostępne wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty Zwycięzcy ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. W przypadku braku dostępności na rynku modeli określonych w Regulaminie w momencie przyznawania nagród, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody rzeczowej na analogiczną o podobnych parametrach technicznych.
6.5 W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi figurującego w Rankingu na kolejnej pozycji.
6.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
6.7 Brak kontaktu ze strony Zwycięzcy w terminie do 10 dni od momentu otrzymania wiadomości lub ogłoszenia wyników Konkursu zwalnia Organizatorów z obowiązku przekazania nagrody. Organizator zwolniony jest z obowiązku przekazania nagrody ponadto w przypadku, gdy:
  • Próby skontaktowania się Organizatora ze Zwycięzcą będą bezskuteczne lub Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w czasie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia o wynikach Konkursu, albo też w w/w terminie nie potwierdzi (nie będzie wiedział) o fakcie uczestniczenia w konkursie;
  • Dane osobowe Zwycięzcy podane w zgłoszeniu – imię, nazwisko i adres nie będą zgodne z danymi z jego dokumentu tożsamości;
  • Zwycięzca odmówi podania danych niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego od wartości nagrody w przypadku nagród, których wartość przekracza kwotę określoną .art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub odmówi zapłaty kwoty podatku.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.turistico-europe.org listy Zwycięzców Konkursu na adres Organizatora: TLG Travel Group LLC, skr. poczt. nr 2868, 50-458 Wrocław 52, z dopiskiem „Konkurs Turistico – reklamacja”.
7.2 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powód i opis reklamacji.
7.3 Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu, który jest jedynym spisem zasad, zakresu i warunków przeprowadzenia Konkursu.
7.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie.
7.5 Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji jest ostateczna.
7.6 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
7.7 Zwycięzca konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty wskazanej w punkcie 4.2 Regulaminu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
8.1 Regulamin Konkursu jest opublikowany na stronie internetowej www.turistico-europe.org
8.2 Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
8.3 Organizator dokłada wszelkich starań, by obsługa uczestników Konkursu była sprawna i wykonana z najwyższą starannością, zastrzega wszakże, że nie ma wpływu na prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
8.4 W przypadku zmiany adresu zamieszkania Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacja niniejszego Regulaminu, w tym stanowiącej próbę doręczenia nagrody.
8.5 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, za 5-dniowym uprzedzeniem podając informacje o zmianach na stronie www.turistico-europe.org, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Konkursu z czasu jego trwania lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie.
Par. 4. Dostawa i opłaty za Talon Podróżny na bezpłatne noclegi
1. Talon Podróżny na bezpłatne zakwaterowanie dostarczany jest Uczestnikowi Plebiscytu badań pocztą na adres wskazany przez Uczestnika Plebiscytu w formularzu adresowym.
2. Organizator Plebiscytu dokłada wszelkich starań, aby Uczestnik Plebiscytu badań otrzymał Talon Podróżny niezwłocznie. Ze względu na to, że Organizator Plebiscytu dostarcza Talon do Uczestników Plebiscytu za pośrednictwem zewnętrznych operatorów pocztowych, czas dostarczenia Talonu zależny jest od procedur operatora pocztowego. Maksymalny czas dostarczenia Talonu nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty poprawnego wypełnienia formularza adresowego przez Uczestnika Plebiscytu.
3. Organizator zobowiązuje się do przydzielenia Talonu Podróżnego Uczestnikowi Plebiscytu pod warunkiem formalnie poprawnego głosowania. Przydzielenie niespodzianki w postaci Talonu oznacza, że możliwy jest jego odbiór przez uprawnioną osobę pod warunkiem uiszczenia opłaty doręczeniowej.
4. Wysokość opłaty doręczeniowej za dostarczenie Talonu Podróżnego na bezpłatne zakwaterowanie zależy od formy uiszczenia opłaty. Opłata zawiera w sobie całkowity koszt dostawy i jest jedyną i ostateczną kwotą pokrywającą emisję i dostawę Talonu Podróżnego, która jest pobierana od Uczestnika Plebiscytu. Uczestnik Plebiscytu samodzielnie wybiera dogodną dla siebie formę uiszczenia opłaty.
5. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłaty w przyszłości.
Par. 5. Reklamacje, rezygnacja z odbioru Talonu oraz inne prawa Uczestników Plebiscytu
1. Jeżeli przesyłka od Organizatora Plebiscytu nie zawiera Talonu lub Talon jest uszkodzony Uczestnik Plebiscytu zobowiązany jest odesłać otrzymaną przesyłkę na adres korespondencyjny Organizatora Plebiscytu. Koszt przesłania przesyłki do Organizatora Plebiscytu zostanie zwrócony Uczestnikowi Plebiscytu.
2. W razie innych zastrzeżeń Uczestnika Plebiscytu co do otrzymanego Talonu, może on wnosić reklamacje na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora Plebiscytu lub na adres e-mail podany na stronie Europejskiego Plebiscytu Turistico lub za pośrednictwem podanego na stronie internetowej formularza kontaktowego.
3. Reklamacja Uczestnika Plebiscytu podlega rozpoznaniu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez Organizatora Plebiscytu przesyłki z reklamowanym Talonem lub pisma zawierającego reklamację.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator Plebiscytu prześle Uczestnikowi Plebiscytu nowy Talon, a jeśli nie byłoby to możliwe, zwróci Uczestnikowi Plebiscytu kwotę uiszczoną za przygotowanie przesyłki dla Uczestnika.
5. Uczestnik, który wypełnił formularz adresowy na stronie internetowej Plebiscytu, może w terminie czternastu dni od daty otrzymania Talonu zrezygnować z niego, przesyłając pisemne oświadczenie w tym przedmiocie na adres korespondencyjny Organizatora Plebiscytu. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
6. W razie rezygnacji z Talonu po odebraniu go przez Uczestnika Plebiscytu lub po wysłaniu Talonu do Uczestnika Plebiscytu przez Organizatora Plebiscytu, Uczestnik Plebiscytu zobowiązany jest do odesłania na własny koszt przesyłki zawierającej Talon na adres korespondencyjny Organizatora Plebiscytu, w terminie czternastu dni od daty odbioru przesyłki z Talonem. Koszt odesłania Talonu nie podlega zwrotowi.
7. Jeżeli Uczestnik Plebiscytu rezygnujący z Talonu, na zasadach określonych niniejszym paragrafem, uiścił całość lub część opłaty za przygotowanie przesyłki z Talonem, pieniądze zostaną mu zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora Plebiscytu przesyłki zawierający odesłany przez Uczestnika Plebiscytu Talon. Wybór formy w jakiej zostaną przekazane pieniądze do Uczestnika Plebiscytu należy wyłącznie do Organizatora Plebiscytu.
Par. 6. Edycje Plebiscytu
1. Plebiscyt odbywa się w trzech edycjach.
2. Pierwsza edycja Plebiscytu jest edycją krajową. W wybranych państwach Unii Europejskiej Uczestnicy Plebiscytu głosują na kandydatów wybranych do udziału w Plebiscycie przez Organizatora.
3. Druga edycja Plebiscytu jest edycją ogólnoeuropejską – półfinałową. W edycji półfinałowej Uczestnicy Plebiscytu głosują na 6 miejsc, które w edycjach krajowych uzyskały największą ilość głosów.
4. Trzecia edycja – finałowa. Edycja finałowa jest edycją ogólnoeuropejską. Uczestnikom Plebiscytu ze wszystkich państw biorących udział w Plebiscycie przedstawieni są 3 kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w edycji półfinałowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w warunkach głosowania we wszystkich lub poszczególnych edycjach. Zmiany zostaną ujęte w Regulaminie opublikowanym na serwisie internetowym umożliwiającym głosowanie w aktualnej edycji Plebiscytu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji edycji uzupełniających lub edycji specjalnych Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia Plebiscytu na każdym etapie Plebiscytu. W przypadku rezygnacji Uczestnicy Plebiscytu, który spełnili wymogi formalne głosowania i zgłoszenia odbioru Talonu, otrzymają go na warunkach zgodnych z aktualnym Regulaminem.
Par. 7. Zasady wypełniania i realizacji Talonów Podróżnych w hotelach
Talon Podróżny Turistico
1. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru dostawcy Talonów Podróżnych. W aktualnej edycji Talonami na bezpłatne zakwaterowanie są Vouchery hotelowe Eurorest.
2. Talon Podróżny jest dokumentem imiennym, uprawniającym maksymalnie dwie osoby do skorzystania z darmowych noclegów lub ulgowego pobytu z wyżywieniem w Obiektach zamieszczonych w Katalogu Hoteli.
3. Maksymalna liczba bezpłatnych noclegów lub dni ulgowego pobytu z wyżywieniem, do których upoważnia Talon Podróżny wymieniona jest na blankiecie Vouchera w polu "Liczba noclegów".
4. Talony Podróżne można łączyć i tym samym przedłużać pobyt.
5. Talon Podróżny jest ważny od momentu wystawienia do daty zapisanej na Voucherze w polu „Data ważności”, która nie może zostać przedłużona. Pobyt w Obiekcie powinien zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia daty ważności Vouchera hotelowego.
6. Posiadacz Talonu Podróżnego Turistico, zwany dalej Konsumentem, może wykorzystać Talon tylko jeden raz i tylko w jednym, samodzielnie wybranym Obiekcie. Obiekt zobowiązany jest do zatrzymania Talonu w momencie przybycia Konsumenta.
7. Talon Podróżny jest opatrzony stanowiącym zabezpieczenie metalicznym ornamentem i zawiera komputerowo wypełnione pola: Nr Vouchera, Data ważności, Liczba noclegów. Konsument wypełnia samodzielnie, długopisem, drukowanymi literami pola: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania. Zobowiązany jest także do podpisania Vouchera w polu „Podpis posiadacza Vouchera”.
8. Talon Podróżny jest nieważny, jeśli upłynęła jego data ważności, został uszkodzony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wiarygodności, został wypełniony przez Konsumenta w sposób niezgodny z zasadami określonymi w punkcie 7 lub Konsument nie podpisał go w polu „Podpis posiadacza Vouchera”.
9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Talonu przez Konsumenta, duplikaty nie są wydawane. Za niewykorzystany Talon Konsumentowi nie przysługuje zwrot równowartości pieniężnej, ani żadnej innej.
Katalog Hoteli
10. Katalog Hoteli zawierający listę wszystkich Obiektów, które zobowiązane są do obsługi Uczestników, znajduje się pod internetowym adresem https://www.eurorest.net i zawiera m.in. następujące informacje o każdym Obiekcie:
10.1 Okresy, w których Obiekt przyjmuje Uczestników;
10.2 Dzienną liczbę i rodzaj posiłków podawanych Uczestnikom przez Obiekt;
10.3 Wysokość stawek obowiązujących Uczestników w Obiekcie:
10.3.1 Dla Obiektów oferujących bezpłatne noclegi są to obowiązkowe stawki żywieniowe, które są stawkami dziennymi dla jednej dorosłej osoby i obejmują deklarowane przez Obiekt posiłki wraz ze standardową obsługą hotelową;
10.3.2 Dla Obiektów oferujących ulgowy pobyt z wyżywieniem są to stawki dzienne, które są stawkami dla jednej dorosłej osoby z uwzględnionym rabatem, obejmujące zakwaterowanie, deklarowane przez Obiekt posiłki i standardową obsługę hotelową.
Prawa i obowiązki Obiektów
11. Obiekty zobowiązane są do przyjmowania Uczestników na warunkach niniejszego Regulaminu.
12. Obiekty zapewniają Uczestnikom minimum 2 posiłki dziennie przez cały okres pobytu.
13. W przypadku braku wolnych miejsc w terminie proponowanym przez Uczestnika, także w wyznaczonym przez Obiekt okresie przyjmowania Uczestników, Obiekty mają prawo odmówić przyjęcia rezerwacji.
14. Obiekty mogą odmówić Uczestnika lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie dostosował się do zasad określonych w tym Regulaminie lub naruszył regulamin obowiązujący w Obiekcie.
Prawa i obowiązki Uczestnika
15. Uczestnik przed przybyciem do Obiektu, zobowiązany jest do bezpośredniego i samodzielnego skontaktowania się z wybranym Obiektem, dokonania rezerwacji i potwierdzenia aktualności stawek obowiązujących Uczestników w Obiekcie.
16. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyboru terminu i ustalenia długości pobytu w Obiekcie, a także do przekazania tych informacji personelowi Obiektu w momencie dokonywania rezerwacji.
17. Warunkiem obsługi Uczestnika przez Obiekt jest opłacenie przez Uczestnika stawek obowiązujących w Obiekcie w okresie pobytu Uczestnika. Stawki należy opłacić z góry, w ilości równej liczbie planowanych noclegów każdej osoby dorosłej. Stawki wymienione są w ofercie Obiektu w Katalogu Hoteli.
18. Uczestnik zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dojazdu do Obiektu i powrotu.
19. Uczestnik korzystający z dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Obiekt, takich jak: obiekty sportowe, telefon, dostawki łóżka, parking itp., jest zobowiązany opłacać je zgodnie z cennikiem obowiązującym w Obiekcie, w terminach zgodnych z regulaminem Obiektu lub uzgodnionych indywidualnie z Obiektem.
Par. 8. Organizator Europejskiego Plebiscytu Turistico i jego odpowiedzialność
1. Organizatorem Europejskiego Plebiscytu Turistico jest TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.
2. Wszelka korespondencja do Organizatora Plebiscytu oraz reklamacje powinny być kierowane na adres: TLG Travel Group LLC, Skr. poczt. 2868, 50-458 Wrocław 52, Wrocław, Polska.
3. Organizator Plebiscytu nie jest organizatorem turystyki ani pośrednikiem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o usługach turystycznych (tekst jednolity publikowany w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 223 poz. 2268).
4. Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie nagród w tym realizację Talonu Podróżnego Turistico przez Uczestnika w hotelu lub innym ośrodku.
5. Organizator Plebiscytu nie pośredniczy w żaden sposób w rezerwacji pobytu posiadacza kuponu w wybranym przez niego hotelu lub innym ośrodku.
6. Organizator Plebiscytu ma prawo dokonać zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin jest dostępny zawsze na stronie internetowej Plebiscytu.
Par. 9. Głosowanie
1. Głosowanie dokonane przez Uczestnika Plebiscytu jest ważne, jeśli Uczestnik Plebiscytu na odpowiednich podstronach serwisu Plebiscytu wybierze kandydatów w poszczególnych kategoriach oraz potwierdzi swój wybór. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. W głosowaniu może wziąć określona liczba Uczestników Plebiscytu. W pierwszej edycji dla każdego państwa, w którym odbywa się głosowanie, jest to liczba 50000 Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby Uczestników Plebiscytu.
4. Plebiscyt obejmuje zasięgiem wybrane państwa Unii Europejskiej.
5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych edycji są ustalane przez Organizatora. Informacja o terminach może zostać umieszczona na serwisach poświęconych poszczególnym edycjom Plebiscytu.
© Copyright by Turistico 2019